ÅRSMÖTE


Tid och plats               2023-02-25, Träffpunkten Märsta
Närvarande                 19 medlemmar plus en ledsagare
 
1.  Mötets öppnande
Ordföranden Birgitta Nodler hälsade välkommen och berättade om kommande program. En utställning i vår lokal under mars månad samt Internationella Kvinnodagen med författare Marie Hedegård och musik med Kjell KÄPP Eriksson. Därefter förklarades mötet öppnat.
 
2.  Val av ordförande för årsmötet
Lennart Malmgren valdes till ordförande för årsmötet.
 
3. Val av sekreterare för årsmötet
Lisbeth Stenberg valdes till sekreterare för årsmötet.
 
4.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Saara Jokinen och Karen Salmose valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.
 
5.  Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna
Fastställdes att kallelse skett i enlighet med stadgarna.
 
6.            Fastställande av dagordningen
Beslöts att föreliggande dagordning används.
 
7.  Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023
Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks av Birgitta Nodler som berättade att antalet besökare i vår lokal i Märsta centrum uppgått till totalt 954 personer under utställningsperioden september till december, vilket inte framgår av verksamhets-berättelsen. Beslöts att foga till de 954 besökarna till verksamhetsberättelsen.                                             Beslöts därefter att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
 
 
8.  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2023)
Styrelsens förvaltningsberättelse genomgicks av kassören, Carita Wickström, som poängterade att vår lokal krävt mycket i investering och att vi fått söka bidrag från kommunen. En mycket dyr elräkning har vi överklagat men fått betala för att få el. Förvaltningsberättelsen lades till handlingarna.
 
9.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2023
Revisorernas berättelse föredrogs av Marianne Andrén. Beslöts att lägga densamma till handlingarna.
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet.
 
11.  Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2025
Medlemsavgift för 2025 beslöts att vara oförändrat 150:-.
   
12. Val av styrelse för verksamhetsåret 2024

a)     Val av ordförande för två år
Birgitta Nodler omvaldes för 2 år 

b)    Val av sekreterare för två år
Lisbeth Stenberg omvaldes för 2 år

c)     Val av övriga ledamöter för två år
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Kirsti Malmgren och Maud Beckasin till ledamot för 2 år.
Carita Wickström och Anne Holmbom valda för 2 år på årsmötet 2023 och har 1 år kvar

d)    Val av suppleanter för ett år
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Ylva Holmberg, Ann-Marie Ekblom, och Muammer Yalcin för 1 år. Pauline Renvaktar valdes till ledamot för 1 år, nyval.
 
 13.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Inga-Lis Rickebo och Marianne Andrén till revisorer.                        Ronald Öhlund valdes till suppleant för ett år. Styrelsen fick i uppdrag att söka en suppleant till.
  
14.  Val av valberedning, tre ledamöter inkl. sammankallande
Valberedningen under 2023 har utgjorts av styrelsen. Då mötet inte hittade någon kandidat, så uppdrogs åt styrelsen att genomföra en valberednings arbete inför årsmöte 2025.
 
15.  Behandling av inkomna motioner och eventuella förslag från styrelsen
Inga motioner eller förslag har inkommit.
  
16.  Övriga frågor utan beslut
Anette Källström Buckley föreslog mosaikläggning på krukor/urnor som verksamhet i vår lokal. Ylva Holmberg meddelade att vi har en konstnär som visat intresse för mosaikläggning. Den nya styrelsen uppmanades att nappa på förslaget och ha det som en prova-på-dag.
 
Shahow Said tyckte att belysningen är dålig i lokalen. Enligt Carita Wickström kan vi inte kosta på belysningen mer eftersom det blir mycket dyrt.
 
Saara Jokinen frågade om lokalhyror. Enligt Carita Wickström är lokalerna i Träffpunkten och Mötesplatsen i Valsta gratis för föreningar. Lokalen i Märsta centrum hyrs med rivningskontrakt hos Fastpartner.
 
Anette Källström Buckley frågade om vi frågat kommunen om lokal. Kommunen hjälper inte till med det enl. Carita Wickström som också påpekade att vi hyr ett förråd av Fastpartner där vi kan ställa våra saker om vi blir utan lokal.
 
Muammer Yalcin hade en fundering ang. öppethållande i maj, juni och juli i lokalen. Han föreslog att vi då skulle försöka beta av vår långa väntelista med konstnärer som vill ställa ut. Föreslogs att han tar sitt förslag till styrelsen.
  
17. Mötets avslutande
Mötet avslutades med att mötesordföranden fick en blombukett.
 
  
Mötets ordförande                        Sekreterare                                                   
 
 _________________________     _________________________    
Lennart Malmgren                        Lisbeth Stenberg
 
  
Justeras                                        Justeras
 
 _________________________     _________________________
Saara Jokinen                               Karen Salmose