ÅRSMÖTE 2023


Tid och plats               2023-02-25, Träffpunkten Märsta
 
Närvarande                 23 medlemmar, Ann Bly Lässman ABF
 
1. Mötets öppnande
              Ordföranden Birgitta Nodler hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 
2. Val av ordförande för årsmötet
               Ann Bly Lässman valdes till ordförande för årsmötet.
 
3. Val av sekreterare för årsmötet
               Lennart Malmgren valdes till sekreterare för årsmötet.
 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
               Lisbeth Stenberg och Jörgen Hübner valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.
 
5. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna
               Fastställdes att kallelse skett i enlighet med stadgarna.
 
6. Fastställande av dagordningen
               Beslöts att föreliggande dagordning används.
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022
               Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks sammanfattningsvis av mötesordförande. Beslöts att                     lägga densamma till handlingarna.
 
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2022)
               Styrelsens förvaltningsberättelse genomgicks av kassören, Carita Wickström, som särskilt                                     poängterade underskott i resultatet och att konsekvenser för kommande verksamhet måste
               hanteras av ny styrelse.
 
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2022
              Revisorernas berättelse föredrogs av Marianne Andrén. Beslöts att lägga densamma till handlingarna.
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
              Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet.
 
11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2024
              Medlemsavgift för 2024 beslöts att vara 150:-.
   
12. Val av styrelse för verksamhetsåret 2023
              a)    Val av ordförande för två år
                     Birgitta Nodler vald för 2 år på årsmötet 2022, 1 år kvar
              b)    Val av sekreterare för två år
                     Lisbeth Stenberg vald för 2 år på årsmötet 2022, 1 år kvar
              c)    Val av övriga ledamöter för två år
                     I enlighet med valberedningens förslag valdes Carita Wickström och Anne Holmbom till ledamot
                     för två år.
                     Kirsti Kevarinmäki Malmgren och Maud Beckasin valda för två år på årsmötet 2022. 1 år kvar
              d)    Val av suppleanter för ett år
                     I enlighet med valberedningens förslag valdes Ylva Holmberg, Ann-Marie Ekblom, Ingrid                                       Sandström och Muammer Yalcin till ledamot för ett år.
 
13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år
                    I enlighet med valberedningens förslag valdes Inga-Lis Rickebo och Marianne Andrén till revisorer                        och Hans Henriksson till suppleant.
   
14. Val av valberedning, tre ledamöter inkl sammankallande
                    Då förslag från valberedningen saknades, så uppdras åt styrelsen att genomföra en valberednings                        arbete inför årsmöte 2024.
 
15. Behandling av inkomna motioner och eventuella förslag från styrelsen
                    Motion avseende inlämningstid. Styrelsen föreslår att inlämningstiden för medlemmarnas förslag till                      kommande årsmöten ändras från två veckor före årsmöte till senast 15 januari, vilket gillades                                enhälligt av mötet.
  
16. Övriga frågor utan beslut
                   Katarina Torfasson berättade att hon tillsammans med Karen Salmose börjat nedteckna föreningens                     historia. Hon delgav sammanfattningsvis hur föreningen kom till 1989 och gav därefter ett stort tack                       till Karen Salmose som starkt bidrog till utvecklingen av föreningen. Katarina avslutade med att                             överlämnade ett av henne målat porträtt av Karen till densamma och en av hennes numera                                   välkända pelargoniemålningar till Carita Wickström som tack för väl utfört arbete.
 
                   Saara Jokinen frågade om styrelsen fått några svar avseende deras förslag att tvingas lämna eller                       pausa viss verksamhet på grund av ekonomiska realiteter. Inga sådana förslag eller reflexioner har                       inkommit till styrelsen.
 
                   Hector Bob Lahai frågade hur styrelsen tänker kring problemet med begränsade bidrag från                                   kommunen. Styrelsen berättade att problemet finns i den kommunala ledningen och att i slutänden                       är det den som bestämmer.  Hector berättade att han gärna medverkar i arrangerandet av                                     konstutställningar, på egen hand eller i samverkan med andra.
 
                    Anette Kjellström Buckley sade att hon var nyfiken på den nye styrelsemedlemmen, Muammer                             Yalcin, varpå samtliga på mötet närvarande styrelsemedlemmar presenterade sig.
   
17. Mötets avslutande
                    Mötet avslutades och mötesordföranden och -sekreteraren tackades med var sin blombukett av                            ordföranden.  
 
 
Mötets ordförande                        Sekreterare                                                   
 
 
_________________________     _________________________    
Ann Bly Lässman                         Lennart Malmgren
 
 
Justeras                                        Justeras
 
 
_________________________     _________________________
Lisbeth Stenberg                          Jörgen Hübner