Protokoll från Årsmöte i Sigtuna Kulturförening den 19 februari 2022
 
Årsmötet ägde rum lördagen den 19 februari 2022 med start kl 15.00 på Träffpunkten i Märsta.
Närvarande:  17 medlemmar (se bilaga)
 
1.  Mötet öppnades av föreningens ordförande, Birgitta Nodler och inleddes
med en tyst minut samt minnesord om Torsten Englund, som avlidit under året.
 
2.  Till mötesordförande valdes Svante Bodin.
 
3.  Till mötessekreterare valdes William Petersson.
 
4.  Svante Bodin tog över mötesledningen, tackade för förtroendet och
          fick förslag på två protokollsjusterare (tillika rösträknare),
          Saara Jokinen och Maud Beckasin, vilka även valdes.
 
5.  Frågan om huruvida kallelsen skett enligt stadgarna avgjordes
          efter genomgång av när utsändningar skett och konstaterades
          att kallelsen skett enligt stadgarna.
 
6.  Dagordningen fastställdes enligt framlagt förslag (se bilaga)
 
7.  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 redovisades med
          kortfattad genomgång av verksamhetsberättelsens rubriker,
          med möjlighet till frågor och kommentarer.  Inga ändrings-
          önskemål framställdes och verksamhetsberättelsen lades med
          godkännande till handlingarna (se bilaga).
 
8.  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning för
          verksamhetsåret 2021) (bilaga) behandlades.
 
9.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av
          verksamheten (punkterna 7 och 8 ovan) lästes upp av
          revisor Marianne Andrén (se bilaga).  Berättelsen
          godkändes och lades till handlingarna.
 
10.  Revisorerna föreslog ansvarsfrihet (se bilaga), vilket
          årsmötet instämde i och styrelsen beviljades alltså ansvars-
          frihet för verksamhetsåret 2021.
 
11.  Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2023 fastställdes
          till 150 kronor.
 
 
12.  Val av styrelse för 2022 (se bilaga Valberedningens förslag)
          Alla val till styrelsen skedde i enighet och efter
          valberedningens förslag enligt följande:
 
12a) Ordförande för 2 år:  Birgitta Nodler
12b) Sekreterare för 2 år:  Lisbeth Stenberg
12c) Övriga ledamöter för 2 år:  Kirsti Malmgren, Maud Beckasin
12d) Övrig ledamot för 1 år (fyllnadsval):  Anne Holmbom
12e) Suppleanter för 1 år:  Ann-Marie Ekblom, Ylva Holmberg,
          Ingrid Sandström.
Kassören, Carita Wickström, är kvar i styrelsen i 1 år enligt
tidigare val.
 
13. Val av revisorer och ersättare skedde i enighet enl följande:
13a) Val av två revisorer för 1 år:  Inga-Lis Rickebo, Marianne Andrén.
13b) Val av två revisorssuppleanter för 1 år:  Hans Henriksson,
            Hildegard Sakerwalla.
 
14.  Val av valberedning för 1 år valdes enligt följande:
          Katarina Torfason, (sammankallande), Hildegard Sakerwalla
          Enligt årsmötet var det önskvärt med ytterligare en ledamot
          i valberedningen.  Då det ej fanns någon att föreslå hänsköts
          frågan till nästa årsmöte.
 
15.  Inkommen motion från Anette Källström-Buckley redovisades
          av motionåren och besvarades av styrelsen (se bilaga).
          Motionen ansågs besvarad, vilket var årsmötets beslut.
 
16.  Övriga frågor (utan beslut). 
          Styrelsen väckte frågan om en egen föreningslokal och bad
          de närvarande medverka i letandet efter detta.
          Styrelsen informerade om planerade aktiviteter våren 2022.
 
17.  Svante Bodin avslutade mötet och mötesfunktionärerna tackades
          med var sin bukett vackra tulpaner.
 
Sigtuna den 22 februari 2022
 
 
 
William Petersson                                                                 Svante Bodin
mötessekreterare                                                                  mötesordförande
 
Justeras:
 
 
 
Saara Jokinen                                                                        Maud Beckasin